Slovreal-cs, s.r.o.

     Rajecká 40, 821 07 Bratislava


     Zameranie činnosti:

  - uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác so špeciálnym zameraním na čerpacie stanice

     pohonných hmôt, inžinierska činnosť, výkon činnosti stavbyvedúceho alebo činnosti stavebného dozoru,

   - likvidácie čerpacích staníc pohonných hmôt,

   - nakladanie s odpadmi a s nebezpečnými odpadmi,

   - zemné a búracie práce,

   - poradenstvo v oblasti cestných vozidiel a cestnej dopravy - vypracovanie expertíz na technický stav, stanovenie všeobecnej hodnoty, výšky

     škody a dopravné nehody,

   - činnosť technika BOZP.

     

     Kontakt:                                                                                                                                        

     Ing. Dana Masaryková - konateľ                                              

 

    Telefón: 0903 717 366

    e - mail: masarykova@slovreal-cs.sk

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 Orientačná mapa -   sídla